Klimatická deklarace

V listopadu 2019 podepsalo více než 40 psychologických organizací z celého světa na konferenci v Lisabonu níže uvedenou deklaraci. Česká psychologická aliance pro globální změny připojila svůj podpis na podzim 2021 (k nahlédnutí v originálním prohlášení a usnesení). Originální dokumenty níže.

Prohlášení

"My, zástupci národních a mezinárodních psychologických organizací a účastníci Lisabonského mezinárodního ustavujícího setkání na téma Přínos psychologie ke globálnímu zdraví, se zavazujeme k průběžné spolupráci při uplatňování psychologické vědy, abychom společně dosáhli pokroku v řešení zásadních celosvětových problémů, včetně Cílů udržitelného rozvoje přijatých OSN.

​Naše využití odborných, vědeckých, vzdělávacích, kulturních a aplikovaných zdrojů bude směřovat k prosazování těch otázek a Cílů, ke kterým může psychologie přispět nejvýrazněji.

​Naše prvotní úsilí se zaměří na Cíl udržitelného rozvoje č. 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů.

​Naše vzájemná spolupráce při aplikaci psychologické vědy na oblast změny klimatu rovněž vytvoří rámec a model pro budoucí spolupráci zaměřenou na návrhy řešení klíčových celosvětových problémů."

Usnesení

"International Summit on Psychology and Global Health: A Leader in Climate Action"

vydané zúčastněnými organizacemi

​Lisabon, Portugalsko | 14.-16. listopadu 2019

VZHLEDEM K TOMU, že klimatologové se v naprosté většině shodují na tom, že klimatická změna představuje vážnou globální hrozbu, probíhá rychleji, než se původně předpokládalo, a přispívá k ní lidská činnost;

VZHLEDEM K TOMU, že se lidské chování - navzdory obecnému přijetí vědy o změně klimatu - nezměnilo natolik zásadním způsobem, aby lidstvo dokázalo bojovat proti škodlivým vlivům klimatické změny; z výzkumu totiž vyplývá, že je to zčásti způsobeno psychologickými faktory: klimatická změna je komplikovaný, abstraktní a závažný problém, který nedokáže vyřešit změna v chování jednotlivců, přičemž její nejhorší důsledky jsou dlouhodobé;

VZHLEDEM K TOMU, že současný výzkum a komunikace s veřejností týkající se dopadů klimatické změny zpravidla klade hlavní důraz na tělesnou újmu způsobenou extrémy počasí, jako jsou povodně, sucha, hurikány a lesní požáry;

VZHLEDEM K TOMU, že se nevěnuje dostatečná pozornost nárůstu vysídlení, migrace a konfliktů mezi ohroženými skupinami obyvatel, který je způsobený klimatickou změnou;

VZHLEDEM K TOMU, že se nevěnuje dostatečná pozornost nepřiměřeným dopadům klimatické změny na již tak zranitelné skupiny s omezenými zdroji, jako jsou osoby s nízkým příjmem, obyvatelé venkovských a odlehlých oblastí, lidé s jinou barvou pleti, domorodá nebo kulturně rozmanitá společenství, ženy, děti, starší lidé a osoby se zdravotním postižením;

VZHLEDEM K TOMU, že se nevěnuje dostatečná pozornost výraznému propojení mezi extrémními klimatickými jevy a sociální nerovností, kde může psychologie hrát roli v rámci zvyšování povědomí o sociální konstrukci rizik ve výzkumu, tvorbě politiky a mediální komunikaci;

VZHLEDEM K TOMU, že se nevěnuje dostatečná pozornost závažným akutním a chronickým nepříznivým následkům na duševní zdraví, souvisejícím se změnou klimatu, včetně stresu, traumatu a šoku; post-traumatické stresové poruchy a jiných forem úzkosti; deprese; a poruchy z užívání návykových látek;

A VZHLEDEM K TOMU, že výzkum dokazuje, že na klimatickou změnu má vliv lidské chování, a jelikož se psychologie jako věda zaměřuje na studium tohoto chování včetně možností intervencí za účelem jeho změny:

PŘIJÍMÁME USNESENÍ, že naše psychologické organizace budou prosazovat a podporovat mezinárodní a mezioborovou spolupráci s cílem odvrátit či zmírnit klimatickou změnu a usnadnit adaptaci lidí na její následky, a to za využití celé řady příslušných psychologických disciplín:

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE KLÍČOVÝCH ZAINTERESOVANÝCH STRAN

Budeme apelovat na vedoucí představitele vládních, vzdělávacích, zdravotnických a podnikových organizací, aby přistoupili k okamžitému přijetí norem, hodnot a politických rozhodnutí za účelem podpory udržitelného preventivního a korektivního chování na úrovni komunit, organizací a jednotlivců;

Budeme i nadále rozvíjet a propagovat psychologický evidence-based přístup pro změnu chování, přičemž zajistíme, aby reakce veřejné politiky, organizací i jednotlivců vycházely z poznatků psychologické vědy;

Budeme podporovat úlohu psychologie a prezentovat ji politikům a dalším subjektům jako klíčovou vědu pro pochopení a řešení klimatické změny v rámci mezioborového přístupu ke globálním výzvám;

Budeme povzbuzovat naše členy, aby obhajovali práva těch, kteří jsou nejvíce ohroženi nepříznivými dopady klimatické změny na duševní zdraví, např. tím, že budou apelovat na politické činitele, aby plně financovali programy na pomoc osobám, které utrpí újmu v důsledku závažných událostí souvisejících s klimatickou změnou;

Budeme upozorňovat politiky a další subjekty na význam psychologických služeb a podpůrných intervencí, které pomohou minimalizovat újmy na duševním zdraví a životní pohodě, především u zranitelných skupin obyvatel, a iniciativ ke zvýšení komunitní resilience;

DOPORUČENÍ ZAMĚŘENÁ NA NAŠE ČLENY A VEŘEJNOST

Budeme informovat naše jednotlivé členy a veřejnost o klimatické změně s důrazem na vědecký výzkum a konsenzus o jejích příčinách a krátkodobých i dlouhodobých škodách, jakož i o potřebě okamžitých opatření ze strany vlády, společnosti, komunity i jednotlivců;

Budeme motivovat naše členy a další přední odborníky, aby vystupovali jako hlasití obhájci nezbytných úprav týkajících se připravenosti a reakce na klimatickou změnu;

Budeme zvyšovat povědomí o psychologické slepotě, která vede k tomu, že sociální nerovnost je považována za lidský osud, a nikoli za důsledek politických rozhodnutí;

Budeme podporovat přípravu veřejné osvětové kampaně s cílem nabádat jednotlivce, organizace a komunity, aby si osvojili chování, které jim pomůže se na postupnou změnu klimatu i na náhlé jevy související s klimatickou změnou připravit a překlenout je.

Překlad z angličtiny: Mgr. Aleš Manda