Je třeba, aby psychologové přehodnotili způsob poskytování péče

26.08.2023

Je nám ctí představit vám text POPULATION HEALTH STATEMENT, který je výsledkem práce skupiny Global mental health v rámci GPA. Celý text v originále je ke stažení v PDF na konci textu, z nejdůležitějších  sdělení vybíráme následující:

Ve většině zemí je péče o tělesné a duševní zdraví postavena na tradičním lékařském modelu, který se zaměřuje na akutní péči o jednotlivce. Tento přístup přispívá k nedostatkům v léčbě, které jsou důsledkem nevyváženosti mezi potřebou služeb a jejich dostupností (Carbonell, Navarro-Pérez, & Mestre, 2020). Tzv. Přístup založený na populačním zdraví může pomoci zmírnit nedostatky v léčbě a řešit lépe zdravotní potřeby obyvatelstva...

... Přibližně 80 % lidí s vážnými duševními poruchami v zemích s nízkými a středními příjmy nedostává žádnou léčbu. V zemích s vysokými příjmy nedostává žádnou léčbu až 50 %  lidí s vážnými duševními poruchami. V celosvětovém měřítku činí roční výdaje na duševní zdraví méně než dva dolary na osobu, přičemž v zemi s nízkými příjmy je to méně než 25 centů na osobu. V průměru se na zdravotní péči vynakládají méně než 2 % národních rozpočtů (Health, 2020)...

... Většina současných modelů péče o duševní zdraví se zaměřuje na poskytování klinických služeb jednotlivcům, nikoli na ovlivňování podmínek, které podporují dobré duševní zdraví nebo předcházejí duševním poruchám. Preferujeme zaměření na zdraví jednotlivců, nikoliv na zdraví populace. Nové modely byly popsané např. v rámci Světové konference o duševním zdraví (WHO, 2022)...

... Přístup založený na populačním zdraví vyžaduje, aby psychologové přehodnotili způsob, jakým poskytují služby.  Pokud nedostávají péči ti, kteří ji potřebují, je to stejně neefektivní, jako když je péče poskytována skupinám, které ji nepotřebují. (Některé potíže např. nevyžadují vstup klienta do zdravotního systému - pozn. AS)... 

... Psychologové by měli rozšířit aktivity mimo kliniky a klinické konzultace a využívat celé spektrum intervencí, které popisuje např. článek 2 Mrazek & Haggarty (1994). Psychologové mohou aktivně spolupracovat s programy, u nichž bylo prokázáno, že zvyšují v komunitách motivaci ke zdraví a sebepéči, jako je například West Side United v Chicagu, USA (Lynch et al., 2020)...

... Psychologové by měli brát v úvahu sociální determinanty duševního zdraví, kterými jsou např. bezpečnost, bydlení, vzdělání, ekonomická stabilita, rasismus, stigma atd. (nebo minority stress, klimatická krize atp. - doplnění AS)... 

... Psychologové by měli předávat informace politikům a předkládat doporučení ke změnám...

... Psychologové by měli vytvářet online programy a e-health aplikace... 

Naším cílem by mělo být, aby se duševní zdraví stalo možností pro všechny, nikoliv jen pro pár vyvolených.